Usługi PPOŻ

1.Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

2.Kontrola budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

2.Plany ewakuacji

3.Ocena zagrożenia wybuchem

4.Szkolenia PPOŻ

5.Ćwiczebna ewakuacja

6.Doradztwo z zakresu PPOŻ

7.Outsourcing dla firmInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Większość obiektów użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego powinna posiadać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą między innymi:

  • warunki i metody ochrony budynku przed pojawieniem się ognia,
  • określenie wyposażenia do walki z ogniem wraz ze sposobami ich konserwacji,
  • sposoby postępowania w przypadku pojawienia się ognia,
  • informacje dotyczące ewakuacji ludzi w czasie pożaru,
  • sposoby zapoznania użytkowników z treścią dokumentu,
  • plany obiektu wraz z danymi graficznymi.

Nasi specjaliści oferują Państwu tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, które posiadać będą czytelnie przedstawioną wiedzę merytoryczną, zgodną z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Opracowanie tego dokumentu jest obowiązkowe dla:

  • obiektów użyteczności publicznej, produkcyjnych, zamieszkania zbiorowego i magazynowych, których kubatura brutto przekracza 1000 m3 (1500 dla budynków inwentarskich),
  • obiektów oraz ich części, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, np. stacji benzynowych.

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinna mieć miejsce co najmniej raz na dwa lata i przy każdorazowej zmianie warunków ochrony przed ogniem. Odpowiedzialni za zlecenie opracowania dokumentu są właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków, a zobowiązani są oni do przestrzegania przeciwpożarowych wymagań technicznych, budowlanych i technologicznych, zaopatrzenia budynku w niezbędny sprzęt, zapewnienia użytkownikom obiektu możliwości ewakuacji, zaznajomienie pracowników z przepisami oraz odpowiedniego przygotowania budynku do przeprowadzenia akcji ratowniczej w przypadku rozprzestrzeniania się ognia.